Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

 

 

Mateřská škola, Střítež 177, okres Třebíč, příspěvková organizace

 


 

ŠKOLNÍ ŘÁD


 

Ředitelka Mateřské školy ve Stříteži vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a jinými souvisejícími norami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

 

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

Obsah:

 

 • Cíle předškolního vzdělávání

 

 • Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

 

 • Obecné vymezení práv a povinností

 • Přijímání dětí do mateřské školy

 • Povinné předškolní vzdělávání

 • Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí nadaných

 • Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

 • Podmínky pro omlouvání dětí

 • Základní pravidla chování v mateřské škole

 • Účast na akcích pořádaných mateřskou školou

 • Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

 • Oznamování skutečnosti podle § 22 odst. 2 písm. a) a c) a dost. 3 písm. a) a c) školského zákona

 • Podmínky stanovení a výběru úplaty za poskytované vzdělávání


 

 • Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 • Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 • Postup pro vyřizování podnětů zákonných zástupců dětí


 

 • Provoz a vnitřní režim školy

 • Provoz MŠ

 • Organizace dne v MŠ

 • Provoz MŠ o hlavních prázdninách

 • Organizace stravování dětí

 • Organizace vzdělávání mimo budovu školy

 • Předávání dětí zákonným zástupcům

 

 

 

 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Předcházení úrazům

 • První pomoc a ošetření

 • Prevence rizikového chování ve škole

 • Prevence šíření infekčních onemocnění

 • Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí

 

 • Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců dětí

 • Zákaz poškozování a ničení majetku

 

VII. Závaznost školního řádu a poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

 • Závaznost školního řádu

 • Místo zveřejnění školního řádu, způsob seznámení dětí a zákonných zástupců se školním řádem a poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 


 

 • I . Cíle předškolního vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.


 

 • Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců škole

 • Obecné vymezení práv a povinností

Práva dítěte:

 • na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona;

 • na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností;

 • na účast ve hře odpovídající jeho věku;

 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého jedince tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí);

 • na emočně kladné prostředí;

 • na bezúplatné vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku od doby, kdy zahájí povinnou školní docházku

 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

 

Povinnosti dítěte:

 • řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy;

 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…);

 • dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…);

 • chránit své zdraví a zdraví ostatních (plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány, nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí);

 • dodržovat pravidla hygieny.

 

 

Práva zákonných zástupců dítěte:

 • na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání;

 • podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí;

 • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu);

 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci);

 • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí;

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte;

 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

 • na individuální předškolní vzdělávání

 

 

Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

 • předat dítě osobně učitelce, která za něj od této chvíle přebírá zodpovědnost;

 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání;

 • ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …);

 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně;

 • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné, nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve;

 • nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu;

 • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování;

 • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (školní řád, bezpečnostní předpisy);

 • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, teplota…);

 • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích;

 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte;

 • při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dodržovat pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti;

 • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků:

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání;

 • chránit a respektovat práva dítěte;

 • chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve škole;

 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj;

 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobních údajů, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomocí školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nímž přišel do styku;

 • poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

 

2. Přijímání dětí do mateřské školy

 

Ředitelka školy stanoví pro přijímání dětí kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu přijímacího řízení, který je po dohodě se zřizovatelem v období od 2. do 16. května. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, veřejné vývěsky a na budově mateřské školy. Ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Přijímány jsou zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

 

3. Povinné předškolní vzdělávání

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8.00 – 12.00 hodin. Povinnost není dána ve dnech školních prázdnin. Dítě má právo se vzdělávat v MŠ po celou dobu jejího provozu. Náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola II. 6. – Povinnosti zákonných zástupců.

 

 

4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí nadaných

 

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

5. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

 

Docházka dítěte do mateřské školy je ukončena při odchodu dítěte do základní školy.

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, jestliže ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení nebo jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování (školský zákon, § 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

6. Podmínky pro omlouvání dětí

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy telefonicky, písemně nebo osobně. Dětem s povinným předškolním vzděláváním budou zákonní zástupci nepřítomnost omlouvat do omluvného listu. Neomluvená absence dítěte bude řešena pohovorem se zákonným zástupcem. Při pokračující absenci zašle ředitelka školy oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí. (§34 a) odst. 4)

Zákonný zástupce musí též předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.


 

7. Základní pravidla chování v mateřské škole

Dítě dodržuje pravidla soužití ve třídě mateřské školy, které společně s pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy vytváří:

 • respektujeme pravidla vzájemného soužití v MŠ, která jsou společně vyvozená a pochopená;

 • respektujeme učitele i zaměstnance školy;

 • pozdravíme se, požádáme, poděkujeme, zaměstnanci mateřské školy na pozdrav odpoví;

 • chováme se klidně, abychom neublížili sobě a ostatním dětem;

 • nadměrně nekřičíme, abychom šetřili svoje zdraví i ostatních dětí a nerušili se při hře;

 • spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou;

 • neničíme kamarádovi hru ani práci;

 • nemluvíme hrubě, nechováme se hrubě ke kamarádům;

 • nebereme si nic, co nám nepatří;

 • pěstujeme vlídné a laskavé vztahy mezi dětmi i dospělými;

 • vzájemně si pomáháme a neubližujeme si;

 • dodržujeme osobní hygienu;

 • oznámíme učitelce jakékoliv přání, potřebu;

 • oznámíme učitelce jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

 

 

8. Účast na akcích pořádaných mateřskou školou

 

Dítě má právo účastnit se akcí pořádaných školou a dalších mimoškolních aktivit, na které je zákonný zástupce přihlásí. Nepřítomnost dítěte na těchto akcích musí být řádně a včas omluvena.


 

9. Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání

Zákonní zástupci dítěte mají právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání dítěte a dalším informacím, které vyplývají z docházky dítěte do mateřské školy. Mohou se informovat o cílech, formách a obsahu vzdělávání uplatňovaných v MŠ ve ŠVP, který je veřejně přístupný i s dalšími dokumenty na vyžádání. Jsou včas informování o připravovaných akcích v MŠ formou písemného upozornění na nástěnkách, osobním sdělením nebo prostřednictvím webových stránek MŠ. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy. Informace jsou zákonným zástupcům poskytovány prostřednictvím třídních schůzek nebo osobních konzultací. Mohou se během roku průběžně informovat u pedagogických pracovníků o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte nebo si domluvit individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky ke vzdělávání.

10. Oznamování skutečností podle § 22 odst. 2 písm. a) a c) a odst 3 písm. a) a c) školského zákona

Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy. Dále jsou povinni informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.


 

11. Podmínky stanovení a výběru úplaty za poskytované vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání se řídí směrnicí o úplatě a její přílohou. Platnost této směrnice nabyla účinnosti dne 1. 1. 2017, příloha je vždy pro období od 1. 9. do 31. 8. daného školního roku.

Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (Zákon č.561/2004Sb., § 123, odst. 4)

 

 • Měsíční výše úplaty pro děti na pravidelnou docházku činí 120,- Kč.

 • V případě přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se úplata poměrně sníží.

 • Osvobození od úplaty:

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

(§4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),

 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),

 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ.

 • Dětem, které nedocházely do MŠ ani jeden den v měsíci, se úplata promíjí. Rovněž se promíjí úplata o hlavních prázdninách (pokud není provoz). (§6 odst. 4)

 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce a platí se u paní Ladislavy Vejtasové (účetní MŠ) na Obecním úřadě ve Stříteži nebo pomocí internetového bankovnictví. (Vyhláška č. 14/2005 Sb., § 6, odst. 7)

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské je platba, která je pro zákonné zástupce povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy. (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d)

 

 • Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve

         škole (§ 30 odst. 1 písm.a) školského zákona

 

 • Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

Zaměstnanec školy je povinen vystupovat vůči dětem vždy v jejich zájmu a jejich zájmy hájit. Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupce se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností, dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanci školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole. Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (např. zdravotní způsobilost apod.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním ŠVP, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

 • Postup pro vyřizování podnětů zákonných zástupců dětí

 

Zákonní zástupci dětí mají právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy a kdykoli se obrátit na pedagogické pracovníky školy a ostatní zaměstnance s žádostí o pomoc, radu či informaci. Mohou podávat stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ a vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí. Zákonní zástupci dětí dále mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů a dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí, mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ nebo při řešení vzniklých problémů. Mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

 

 

 • Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona

 

 • Provoz mateřské školy

 

Provoz mateřské školy je od 6.15do 15.15 hodin. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hodin, jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby zákonných zástupců, ale jen pokud tím zákonný zástupce nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne učitelce, nebo telefonicky.

V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy. Zákonným zástupcům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školy.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců, až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v Evidenčním listě pro dítě v mateřské škole (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti - teta, babička aj.). Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě předaného lístku zákonným zástupcem, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby vyzvedávající dítě, podpis zákonného zástupce.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatně dětí a na webových stránkách obce pod odkazem Mateřská škola – Akce školy, na e- stránkách mateřské školy Střítež.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ. Při odpoledních akcích MŠ (různá tvoření, zábavné hry a jiné aktivity) za bezpečnost dětí zodpovídají zákonní zástupci.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a  po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i  v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

 

2. Organizace dne v mateřské škole

 

Organizace dne v mateřské škole respektuje:

 • vývojové a věkové zvláštnosti dětí,

 • potřebu svobody s nezbytnou mírou organizovanosti a pořádku,

 • prostor pro individuální rozvoj,

 • prostor pro spontánní hru,

 • prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů,

 • požadavky správné životosprávy a duševní a tělesné hygieny.

 

 

6.15 - 9.30

 • příchod dětí do MŠ

 

 • snídaně, možnost odpočinku na lehátku

 

 

8.45 - 9.15

 • didakticky cílené činnosti záměrné i spontánní učení ve skupinkách a individuální práce

 • hygiena, svačina dle potřeby dětí

 

9.30 - 9.45

 • příprava na pobyt venku

 

9.45 - 11.45

 • pobyt venku

 

11.45 - 12.15

 • hygiena, oběd

 

12.15 - 14.15

 • hygiena, příprava na odpočinek

 • odpolední odpočinek, s možností odchodu z lehátka, klidná činnost v předškolní místnosti, popř. individuální práce s dětmi

 • od ledna šk. r. (dle přání rodičů) nemusí předškolní děti na lehátko vůbec

 

14.15 - 15.15

 • hygiena, odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti dětí (hry + dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činnostech)

 • odchod domů

 

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí podle zájmu. Přitom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí, vyváženým poměrem individuálních potřeb. Pobyt venku trvá přibližně 2 hodiny a je přizpůsoben aktuálnímu počasí. V zimě při nepřízni počasí je pobyt venku omezen (vítr, mlha nebo teploty pod – 10° C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dítěte.

 

 

3. Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách

 

Provoz mateřské školy bývá přerušen nebo omezen v měsíci červenci a srpnu. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole a na internetu.

 

4. Organizace stravování

 

Při přípravě přesnídávek a svačin postupuje výdejna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7.00 h. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky, nebo osobně učitelce MŠ. Neodhlášené obědy propadají. Změnu způsobu stravování je možno uskutečnit vždy od nového měsíce.

Výši stravného stanovuje vedoucí centrální jídelny Sirotčí v Třebíči..

Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Všechny platby probíhají v hotovosti u paní Ladislavy Vejtasové, účetní MŠ nebo pomocí internetového bankovnictví.

 

5. Organizace vzdělávání mimo budovu školy

 

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou školou písemným sdělením na nástěnkách, na webových stránkách a ústním sdělením. Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci. Všechny děti jsou v MŠ pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ. Odjezd a příjezd z mimoškolních akcí organizuje doprovázející pedagogický pracovník.

 

6. Předávání dětí zákonným zástupcům

 

Děti se přijímají do mateřské školy v době od 6.15 h do 8.00 h. Po předchozí dohodě se zákonnými zástupci se lze dostavit s dítětem i v jinou dobu. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku školy jsou vchodové dveře z vnějšku nepřístupné. Zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určeného ke vzdělávání, pro předání dítěte pedagogickému pracovníkovi a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy ohledně záležitostí týkajících se vzdělávání dítěte. Zákonní zástupci převlékají děti v šatně, oblečení ukládají na přidělené místo. Děti by měly mít své věci označené, nedochází tím k záměně. Zákonní zástupci jsou povinni přivádět děti do třídy a osobně je předat pedagogické pracovnici, informovat je o zdravotním stavu dítěte. Zákonní zástupci neponechávají děti v šatně nikdy samotné a respektují tato pravidla:

 • děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu, tj. před 6.15 h,

 • děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené,

 • zákonní zástupci si pro děti chodí do třídy nebo a školní zahradu.

Děti, které chodí po obědě, si vyzvedávají zákonní zástupci mezi 12.00 – 12.15 hod. Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.30 – 15.15 hod. V případě, že si zákonní zástupci potřebují dítě vyzvednout před odpolední svačinou, nahlásí tuto skutečnost při příchodu dítěte do MŠ. Učitelky předávají děti zákonným zástupcům nebo osobám jimi písemně pověřeným (odst. 1 § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů). Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce MŠ. V případě, že pověřená osoba narušuje chod školy, bude toto pověření zrušeno. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník:

 • se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky;

 • popř. informuje telefonicky ředitelku školy;

 • obrátí se na Policii ČR (podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc nebo odboru sociálně právní ochrany dětí s výzvou k převzetí péče o dítě).

V případě, že dítě není po hodině ukončení stanovené doby činnosti školy (15.15 h) včas převzato zákonnými zástupci, odpovídá za jeho bezpečnost i nadále pedagogická pracovnice. Řídí se doporučeným postupem MŠMT, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinna zajistit dítěti neodkladnou péči.

 

 

 

 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona)

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

 

 • Předcházení úrazům

 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky. Ty nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti, ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se, je učitelka povinna zajistit dozor nad dětmi jinou učitelkou.

V případě školního úrazu musí učitelka zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitelka je rovněž zodpovědná za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení sociálně patologických jevů. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti.

Učitelky jsou povinny dbát na to, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí. Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy.

Za bezpečnost a ochranu zdraví dalších osob, které se do objektu mateřské školy dostaví v doprovodu zákonného zástupce dítěte nebo osoby zmocněné odvádět dítě, zodpovídá tento zákonný zástupce nebo osoba zmocněná odvádět dítě z MŠ.

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), ven s dětmi nevychází.

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady), a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se učitelky řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Pobyt dětí venku

K zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy stanoví ředitelka počet pedagogických  pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 20 dětí, výjimečně pak nejvýše 28 dětí, pokud to charakter pobytu dovoluje.

Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Učitelky před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, apod.).

Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají v herně, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelky školy, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny. Odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte, a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost, dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

Pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelek školy. Nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

 

2. První pomoc a ošetření

 

Ředitelka školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

V případě pracovního úrazu, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu), poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad pedagogický pracovník konající dohled.

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením je následující:

 • v šatně zaměstnanců,

 • přenosná v batohu v šatně zaměstnanců,

 • u bočního vchodu proti dveřím kuchyňky.

 

 

3. Prevence rizikového chování ve škole

 

Mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

K zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let.

V péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost.

Z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku.

Z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku.

Podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy.

Děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování.

V rámci prevence před projevy rizikového chování provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.


 

4. Prevence šíření infekčních onemocnění

Onemocní-li dítě nebo dostalo-li se do styku s infekční chorobou, oznámí to jeho zákonný zástupce neprodleně řediteli školy; takové dítě se může zúčastnit pobytu v mateřské škole jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře Ředitel školy má právo požadovat od zákonných zástupců dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Učitelky jsou povinny nepřevzít dítě od zákonných zástupců zjevně nemocné, nebo s projevy infekčního onemocnění. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!

Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Nemocné děti se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci zdravým dětem v kolektivu, pedagogům i ostatním zaměstnancům školy.

V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou např. kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout nemocné dítě ihned z MŠ.

Zamlčování zdravotního stavu dítěte je považováno za narušování řádu školy.

 

 

5. Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí

 

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Pokud zákonný zástupce nerespektuje doporučení MŠ, může MŠ dítě odmítnout (např. nevhodné oblečení na výlet).

Je zákaz vodění psů a nošení zvířat do areálu mateřské školy.

 

 

 

 • Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců dětí (§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona

 

 

 • Zákaz poškozování a ničení majetku

 

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek MŠ.

Děti mají společně vyvozená a pochopená pravidla chování. O správném zacházení s majetkem školy jsou děti průběžně poučovány učitelkami. Povinností všech osob pohybujících se v MŠ je chránit majetek školy před jeho poškozením či zničením.

Zákonní zástupci i další návštěvníci školy pobývají ve škole pouze nezbytně nutnou dobu. Po tuto dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce či ředitelce školy. V případě poškození bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem, je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup nového zařízení.

 

Zákonní zástupci jsou povinni chránit a šetřit majetek školy včetně vybavení školní zahrady. Z mateřské školy je zákaz vynášet jakékoliv předměty a hračky. Děti mají možnost si přinést na vlastní zodpovědnost svoji oblíbenou hračku.

Školní zahradu lze využívat dle pravidel provozního řádu. Cizím osobám je na školní zahradu vstup zakázán. Závady na majetku jsou všichni povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi školy- následně bude závada odstraněna.

V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.

Ředitel školy poučí zákonné zástupce dětí o odpovědnosti dětí za škodu a odpovědnosti školy za škodu dětem (§ 2920 a § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

 

 

 

 • Závaznost školního řádu (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) a poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona

 

 • Závaznost školního řádu

Školní řád je závazný pro všechny děti mateřské školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činností školy, které se uskutečňují mimo budovu školy.

 

 • Místo zveřejnění školního řádu, způsob seznámení dětí a zákonných zástupců se školním řádem a poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl projednán na pedagogické a provozní poradě dne 20. 8. 2018.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí.

S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2018. Inovace 23.8.2021

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace.

 

 

 

 

Ve Stříteži 23. 8. 2021


 

.......................................................................

ředitelka MŠ


 

Četly: .................................................................

.................................................................